Trap Danmark bind 1 og 2 udkommer 18. august 2022

Pressemeddelelse,

Den 18. aug. 2022 udkommer de sidste to bind i værket Trap Danmark, 6. udgave.

Projektets første udgivelse i november 2015 var et topografisk atlas over Danmark. Herefter udkom i årene 2016–2022 hele 31 bind med omfattende beskrivelser af alle 98 danske kommuners natur og landskab, historie, byer, kultur samt samfunds- og erhvervsforhold. De to bind, der udkommer 18. aug., udgør traditionen tro bogværkets bind 1 og 2 og beskriver Danmarks natur og landskab og Danmarks samfund og kultur.

Forsidefotos
Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2018
Svanemosen nær Kolding
Fjordenhus i Vejle. Tegnet af Olafur Eliasson og Sebastian Behmann

Download forsidebilleder i høj opløsning på www.trap.dk/presse 

I de to bind beskrives Danmark som helhed og ikke kommune for kommune, som det er tilfældet i de øvrige bind. Bindene er i modsætning til de 31 bind med kommunebeskrivelser udarbejdet som en antologi, hvor forfatterne har fået relativt frie rammer. Redaktionen af Trap Danmark har for alle emner udvalgt de bedst mulige forfattere. Redaktionen af bind 1 og 2 er foregået i perioden 2019-22 og er afsluttet i marts 2022.

De to bind fungerer som selvstændige, unikke udgivelser, der giver en samlet og flot illustreret beskrivelse af Danmark.

Bindene kan købes enkeltvis eller samlet i en kassette.

Bøgerne kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere.

 

Sideløbende med Trap Danmark-projektet, der med bind 1 og 2 nu er afsluttet, er redaktionen ved at lægge sidste hånd på to ekstra udgivelser om Færøerne og Grønland. Disse vil udkomme omkring årsskiftet 2022/23, hvorefter hele rigsfællesskabet er beskrevet i Trap Danmark, Trap Færøerne og Trap Grønland.

Trap Danmark, bind 1: Danmark – natur og landskab

I bind 1 findes en omfattende og gennemillustreret viden om Danmarks natur og kulturlandskab. Bliv klogere på landets udformning, der i høj grad er et resultat af aflejringer fra sidste istid og den efterfølgende havstigning. Få indblik i det danske klima, de lokale vejrforhold og fremtidens klimaforandringer. Læs om skovene, der gennem historien har gennemgået store forandringer fra rydning til genplantning og i dag tilgodeser mange forskellige formål. Havet og benyttelsen heraf til fiskeri, olieproduktion og vindmølleparker er også beskrevet, ligesom det åbne og det bebyggede landskab er behandlet: landbrugets udvikling fra agerbrug til højproduktivt erhverv og konsekvenserne heraf, byernes udvikling fra middelalderens landsbyer og købstæder til industrialiseringens arbejderkvarterer, storbyerne, forstæderne og parcelhusene. Bindet afsluttes med velfærdssamfundets landskab, hvor fokus på natur- og miljøbeskyttelse samt oplevelser er i højsædet.

Læs mere

Trap Danmark, bind 2: Danmark – kultur og samfund

I bind 2 findes en omfattende og gennemillustreret viden om Danmarks samfund og kultur. Bliv klogere på landets styreform med monark, Folketing, regering, fem regionsråd og 98 kommuner og på særlige begreber som forligsparlamentarisme og den danske arbejdsmarkedsmodel. Få indsigt i opbygningen af velfærdssamfundet og dets indflydelse på fx sundhed, omsorg, uddannelse, økonomi og erhverv. Tag med til litteraturens, kunstens, foreningernes og mediernes Danmark, og læs om statens rolle i kulturlivet, armslængdeprincippet og om betydningen af private donatorer. Det danske sprogs udvikling, dialekterne og indflydelsen fra andre sprog er også medtaget, ligesom kristendommens historie i Danmark, kirkebygningerne, folkekirken og andre trosretninger som jødedom, islam og østlige religioner er beskrevet. Bindet rummer desuden en beskrivelse af Danmarks forhold til resten af verden – herunder landets medlemskab af EU, NATO og FN og afsluttes med en redegørelse for de redaktionelle metoder, principper og kriterier bag hele værket. 

Læs mere

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Rekvirér de to bind som presse-eksemplarer.
Skriv til Peter Lyth på [email protected] eller ring 5241 0041.

Pris og sidetal
Vejledende udsalgspris for de to bind er 449,95 kr. stykket.
Danmark – natur og landskab er på 284 sider og
Danmark – kultur og samfund er på 260 sider.

Der findes endvidere en kassette med begge bind, der har vejledende pris på 799,95 kr.

Om Trap Danmarks 6. udgave
Danskerne præsenteres i disse år for et formidlingsunivers, som ikke finder sit lige nogen andre steder i verden. Det sker i form af Trap Danmark, der er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se mere på www.trap.dk

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider. Derudover er udgivet enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark findes også som webbaseret tjeneste på http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark.

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
chefredaktør Niels Elers Koch på 2123 0742 eller [email protected]
eller kommunikationsansvarlig Peter Lyth på 5241 0041 eller [email protected]