Datagrundlag for Trap Danmark Topografisk Atlas

|

Baggrund

Trap Danmark Topografisk Atlas bygger på Geodatastyrelsens data. Det er de bedste topografiske data, der i dag eksisterer for Danmark. Til atlasset er det særligt 3 grunddatasæt, som udgør de væsentligste kilder og data, nemlig:

  • Det fællesoffentlige topografiske datasæt fra GeoDanmark
  • Danske Stednavne (DS)
  • Danmarks højdemodel 2007 (DHM2007).

Med kursiv er nedenfor fremhævet, hvorledes disse data er bearbejdet til atlasset.

GeoDanmark

GeoDanmark er en forening, som i et fællesoffentligt samarbejde mellem KL, Geodatastyrelsen og 98 kommuner arbejder for at skabe en ensartet digital kortlægning af Danmark, der er fælles for staten og kommunerne. Læs evt. mere om GeoDanmark her.

Danmark opmåles og ajourføres efter en plan, hvor både kommuner og staten høster de nødvendige data for deres opgaver hver især. I skrivende stund opdateres/ajourføres hele landet fotogrammetrisk med en 5 års cyklus, og i den mellemliggende periode opdateres prioriterede topografiske forvaltningsobjekter i en ét årig cyklus ved ændringsudpegning af specielt veje, vandløb og bebyggelse. I samarbejdet udføres også en årlig fotografering fra luften af hele landet med en opløsning på 15 cm.

Danske Stednavne

Danske Stednavne er et nyetableret datasæt med udgangspunkt i Geodatastyrelsens tidligere Stednavne- og stamoplysningsregister kaldet SNSOR. Danske Stednavne er et produkt af regeringens, kommuners og regioners samarbejder om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra 2011 til 2015.

Danske Stednavne indeholder ca. 130.000 stednavne i Danmark og stadig flere kommer til i takt med, at landets kommuner og andre autoriserede kilder, fx Politi og Beredskab samt private brugere, indmelder nye/manglende stednavne. Se evt. http://gstkort.dk/spatialmap for en søgning i Danske Stednavne.

  • Ca. 11.200 stednavne er blevet udvalgt til Trap Danmarks Topografisk Atlas fra Danske Stednavne med udgangspunkt i det udvalg, som findes i det frit tilgængelige kortværk kaldet Kort100, som er det officielle de facto kortværk over Danmark i skalaen 1:100.000. Stednavnene er herefter blevet automatisk placeret i atlasset ved hjælp af deres tilknytning til en geometri i kortdata. Dette er en foreløbig placering med udgangspunkt i arealers størrelse (skov, bebyggelse, søer etc.) og fx åers længde. Navnene har samtidig fået tilskrevet information om antal placeringer, font, størrelse, spredning, deling over flere linjer osv.
  • Efterfølgende er der brugt store ressourcer på at håndplacere stednavne, som ikke automatisk har kunnet placeres tilstrækkeligt præcist og som ønsket. Det er bl.a. navne, som skal dække arealer og beskrives med versaler og måske over flere linjer. Endvidere er der suppleret med stednavne efter Trap Danmarks anmodning.

DHM2007

DHM2007 er en landsdækkende digital højdemodel med en opløsning på 1,6 meter i det horisontale plan. Højdemodellen afløste i 2007 en gammel opmåling fra perioden 1862 – 1938, som har været anvendt i alle topografiske kort lige siden. I DHM2007 er der beregnet forskellige kurver med forskellige mål for øje, bl.a. en 5 meters ækvidistance kurve til brug i kort100.

  • I atlasset har vi efter forskellige forsøg valgt kun at benytte 10 meter kurven, da den giver en god og passende information om terrænets højde, som supplement til den skyggelægning, som er medtaget med henblik på at visualisere terrænet og fremhæve dets karakteristika.