Abonnementsbetingelser

Aftalens indgåelse

Når du køber et abonnement på bogværket Trap Danmark 6. udgave, indgår du en aftale med Trap Danmark A/S. Når du har foretaget købet, modtager du via e-mail eller med posten en kvittering som dokumentation for aftalen.

Sådan fungerer dit abonnement

Udgivelsen af Trap Danmarks 34 bind begyndte med Trap Danmarks Topografiske Atlas i efteråret 2015, og herefter udgives de øvrige 33 bind fra efteråret 2016 og frem til slutningen af 2021. Som abonnent vil du modtage disse bind, i takt med at de udgives, og de vil løbende blive sendt direkte til din adresse eller blive leveret til en boghandler i overensstemmelse med den leveringsform, du har valgt. Såfremt du tegner et abonnement, efter at udgivelsesperioden er påbegyndt, vil du straks modtage de bind, som allerede er udgivet, og herefter vil du modtage de følgende bind, i takt med at de udgives. Som abonnent på Trap Danmark får du også adgang til særlige digitale produkter, invitation til receptioner i forbindelse med udgivelsen af bøger for de enkelte kommuner, elektronisk nyhedsbrev og stor rabat på særlige produkter fra Trap Danmark. Abonnementet er løbende og fortsætter derfor uændret, indtil det opsiges. Gældende priser kan altid findes på www.trap.dk/abonnement. Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Betaling

Du kan tilmelde din betaling til Betalingsservice. Ved tilmelding til Betalingsservice vil vi automatisk sørge for, at pengene trækkes på din konto, så længe dit abonnement løber. Du kan også vælge at betale dit abonnement med dankort eller kreditkort. Når du betaler med dankort eller kreditkort accepterer du samtidig, at Trap Danmark automatisk kan trække penge på dit dankort eller kreditkort hver måned, så længe dit abonnement løber. Ved betaling tilmeldt Betalingsservice eller ved betaling med dankort eller kreditkort, så bliver abonnementsbetalingen trukket hver den 1. i måneden. Du kan betale med følgende kort: Visa/Dankort, Mastercard. Du har selv ansvaret for at meddele os dine nye betalingsoplysninger, hvis dit dankort eller dit kreditkort bliver spærret eller udløber, ved at rette henvendelse til Trap Danmark A/S. Ved manglende betaling sendes en rykkerskrivelse pålagt gebyr på kr. 50 pr. stk. Vi sender i alt tre rykkerskrivelser til dig. Såfremt du stadig ikke har betalt det skyldige beløb, sender vi det til inddrivelse hos vores advokat. Til udlandet samt Grønland og Færøerne pålægger vi porto, der modsvarer vores omkostninger. Se prisen til de enkelte lande på trap.dk/abonnement.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du tegner abonnement. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du har afgivet bestilling. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dagesfristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Trap Danmark A/S, Agern Allé 13, 2970 Hørsholm. Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, og du allerede har modtaget et eller flere bind, skal dette/disse returneres til Trap Danmark A/S for egen regning. Trap Danmark A/S refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til udløb af den følgende kalendermåned. Opsigelse af abonnementet sker ved henvendelse til Trap Danmark A/S, enten skriftligt eller telefonisk. Manglende betaling eller nægtet modtagelse af forsendelse betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig derfor ikke for betaling. Såfremt du på tidspunktet for opsigelsen har modtaget flere bind, end du har betalt for, forbeholder Trap Danmark A/S sig retten til at opkræve dig særskilt for disse bind. Værdien af de modtagne bind vil blive ansat til den vejledende udsalgspris, og fra denne pris vil værdien af dine indbetalinger blive trukket. Du vil derefter blive opkrævet differencen mellem den vejledende udsalgspris og dine indbetalinger. Såfremt du har valgt at betale kontant for hele værket ved bestilling, vil du få refunderet et beløb svarende til din indbetaling fratrukket værdien af de bind, som allerede er leveret til dig, opgjort på baggrund af den vejledende udsalgspris.

Forudsætninger for brug af digitale tilbud

Du kan som abonnement på Trap Danmark få adgang til diverse digitale produkter, som vi stiller til rådighed for vores abonnenter. Trap Danmarks digitale produkter må kun anvendes til privat og arbejdsmæssig brug. Brug i kommercielle sammenhænge er ikke tilladt.

Ændring af dine oplysninger

Har du ændringer i oplysningerne vedrørende dit abonnement, fx adresseændringer, tilmelding til Betalingsservice eller andet, gøres det på selvbetjeningssiden på www.trap.dk/abonnement. Det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, så vi fortsat kan levere til din adresse, da vi ikke automatisk får besked herom. Ændringer skal meddeles senest 14 dage, før de skal træde i kraft.

Ophavsrettigheder

Alt indhold i både de fysiske bind samt Trap Danmarks A/S’ digitale udgaver og alt andet indhold relateret til levering af disse ydelser tilhører Trap Danmark A/S eller tredjeparter. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftligt samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Du kan alene bruge indholdet på enheder, som du eller din husstand selv disponerer over til personlig brug.

Ændringer i vilkår og priser

Trap Danmark A/S kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil blive varslet mindst to måneder, før de træder i kraft. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af den følgende kalendermåned, uden at prisstigningen slår igennem for dig. Trap Danmark A/S kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel, med virkning fra ændringen træder i kraft.

Persondata

Dine personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre dine personoplysninger ved at benytte selvbetjeningssiden på www.trap.dk/abonnement.

Elektronisk henvendelse

Ved oprettelsen af et abonnement giver du os samtidig samtykke til, at Trap Danmark A/S må kontakte dig via e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement, samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold og lignende vedr. abonnementet. Du bliver desuden automatisk tilmeldt nyhedsbrevet fra Trap Danmark A/S, så vi løbende kan holde dig orienteret om projektet.

Tvister

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

Andet

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores kundecenter alle hverdage kl. 9-15 på telefon 72 17 00 05. Du er også velkommen til at kontakte os via e-mail på [email protected].